Јавне набавке

Годишњи финансијски извештај 2022. годину

Биланс стања 2022 – преузми

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве – преузми

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године – преузми

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима – преузми

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења – преузми

Преглед примљених донација и кредита – преузми


Годишњи финансијски извештај 2021. годину

Биланс стања 2021. – преузми

Информациони систем за подношење финансијских извештаја потписано 2021. – преузми

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 2021. – преузми

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 2021. – преузми

Извештај о реализацији укупних средстава буџета 2021. – преузми

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 2021. – преузми

Преглед примљених донација и кредита 2021. – преузми


Годишњи финансијски извештај 2020. годину

Биланс стања 2020. – преузми

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 2020. – преузми

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 2020. преузми

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 2020. – преузми

Преглед примљених донација и кредита 2020. – преузми

Извештај о реализацији укупних средстава буџета – 2020. – преузми


Годишњи финансијски извештај 2019. годину

Извештај о новчаним токовима 2019. – преузми

Извештај о капиталним издацима и примањима 2019. – преузми

Извештај о извршењу буџета 2019. – преузми

Биланс стања 2019. – преузми

Биланс прихода и расхода 2019. – преузми


Одлука о додели уговора за електричну енергију – преузми

Обавештење о додели уговора за електричну енергију – преузми


Финансијски план за 2023 – преузми

План набавки за 2023. годину на које се закон не примењује – преузми

План јавних набавки за 2023. годину – преузми


Ученици који су уплатили премију осигурања до 01.11.2022. године, сматрају се осигураним код АМСС – преузми


План јавних набавки за 2022. годину:

 • план јавних набавки 2022. – преузми
 • измена плана јавних набавки 2022. – преузми
 • прва измена и допуна плана јавних набавки 2022. – преузми

Финансијски план за 2022. годину:

 • финансијски план 2022. – преузми
 • измена и допуна финансијског плана 2022. – преузми
 • друга измена и допуна финансијског плана 2022. – преузми

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке за електричну енергију – ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ


План јавних набавки 2021. Трговачка школа:

План јавних набавки за 2021. годину – ПРЕУЗМИ

План набавке за 2021. годину на које се закон не примењује – ПРЕУЗМИ

Финансијски план за 2021. годину – ПРЕУЗМИ


План јавних набавки Трговачка школа – ПРЕУЗМИ


Обавештење о закљученом уговору за набавку електричне енергије – преузми


Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије – преузми


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије:


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности , јн.бр. 1.2.3.

 • Наручилац: Трговачкa школa из Београда, ул. Хиландарска бр.1. Интернет страница наручиоца: www.trgovackaskola.edu.rs
 • Поступак јавне набавке мале вредности број 1.2.3.
 • Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања екскурзија и дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге извођења екскурзија за ученике – (ознака 63516000).
 • Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
 • Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.
 • Понуде доставити наручиоцу Трговачкој школи из Београда, ул. Хиландарска бр.1 са напоменом «ПОНУДА за набавку услуга организовања екскурзија за ученике-НЕ ОТВАРАТИ» до 26.11.2018. године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).
 • Поступак јавног отварања понуда обавиће се 26.11.2018. године у 16.30 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул. Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.
 • Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда.
 • Лице за контакт: Љубица Минић, секретар школе.

Преузми конкурсну документацију.


Обавештење о закљученом уговору за набавку електричне енергије – преузми образложење


Одлукa о додели уговора којом уговор за набавку електричне енергије за потребе Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1, додељује следећем понуђачу ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, Београд – преузми образложење


На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) , наручилац Трговачка школа из Београда, ул.Хиландарска бр.1 објављује

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

На основу Одлуке Директора Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1, којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде. Број јавне набавке: 1.2.1.

Предмет јавне набавке је набавка добара – електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија – (ознака 09310000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15,68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе понуђач који је уписан у регистар понуђача, само има обавезу да наручиоцу јасно укаже да се налази у регистру понуђача, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.trgovackaskola.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда .

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.

Понуде доставити наручиоцу Трговачкoj школи из Београда, ул.Хиландарска бр.1, са напоменом «понуда за набавку електричне енергије – не отварати» до 05.12.2017.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 05.12.2017.године у 16.00 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул. Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил info@trgovackaskola.edu.rs

Преузми конкурсну документацију


На основу члана 116. став 1. закона о јавним набавкама („службени гласник рс“ бр.124/12,14/15,68/15) а у вези са чланом 39. закона о јавним набавкама и донете одлуке о додели уговора бр.1181 од 19.12.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности за набавку рачунарске опреме, директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1., објављује обавештење о закљученом уговору којим наручилац обавештава да је уговор за набавку рачунарске опреме закључио са добављачем Royal Commerce ДОО, Београд, Донска 5/19.

Преузми образложење


На основу члана 116. став 1. закона о јавним набавкама („службени гласник рс“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) а у вези са чланом 39. закона о јавним набавкама и донете одлуке о додели уговора бр.1122 од 06.12.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије, директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1., објављује обавештење о закљученом уговору којим наручилац обавештава да је уговор за набавку електричне енергије закључио са добављачем ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, Београд.

Преузми образложење


На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1180 од 19.12.2016.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда , Директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр. 1, доноси одлуку о додели уговора којом уговор за набавку рачунарске опреме за потребе Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1, додељује понуђачу Royal commerce доо, Београд, Донска 5/19.

Преузми образложење


На основу члана 108.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавку рачунарске опреме, Директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр. 1, доноси одлуку о поништењу одлуке о додели уговора бр. 1157 од 13.12.2016. којом се уговор за набавку рачунарске опреме за потребе Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1, додељује понуђачу Директ Линк доо ,Београд, Мике Аласа 9.

Образложење

Одлука наручиоца о поништењу Одлуке о додели уговора бр.1157 од 13.12.2016.г. је донета након поновног увида у достављене техничке спецификације изабраног понуђача од стране стручног дела Комисије. Нову Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци наручилац ће донети у законском року а на основу извештаја о стручној оцени понуда.

Поништена Одлука о додели уговора бр.1157 од 13.12.2016.г.нема правно дејство. Одлуку о поништењу наведене Одлуке наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.


На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.1156 од 13.12.2016.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда, Директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр. 1, доноси одлуку о додели уговора којом уговор за набавку рачунарске опреме за потребе Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1, додељује понуђачу Директ Линк доо, Београд, Мике Аласа 9.

Преузми одлуку о додели уговора


На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.1121 од 06.12.2016.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда, Директор Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр. 1, доноси одлуку о додели уговора којом уговор за набавку електричне енергије за потребе Трговачке школе из Београда, Хиландарска бр.1, додељује следећем понуђачу ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, Београд.

Преузми образложење


Свим заинтересованим лицима

Предмет: одговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл.63. став 3. Закона о јавним набавкама у јавној набавци рачунарске опреме

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Колика је потребна минимална важност понуде?

Пошто у обрасцу понуде на страни од 17/41 објављене конкурсне документације, није дефинисан Ваш захтев у погледу важења исте, а ни у упуству понуђачима.

А исто нам је важно ради издавања средства за озбиљност понуде и прорачуна његове важности.

Одговор наручиоца на постављено питање:

У складу са чл.90. став.1. Закона о јавним набавкама наручилац одређује да рок важења понуде мора бити минимум 120 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда, наручилац ће предметну понуду понуђача одбити као неприхватљиву по основу чл.106.став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.

У предметној конкурсној документацији за јавну набавку рачунарске опреме наручилац сходно наведеној допуни врши продужење рока за предају понуда и рока за отварање понуда тако да утврђује нове рокове, и то:

 • рок за предају понуда истиче дана 08.12.2016.г. до 12,00 сати;
 • рок за јавно отварање понуда се заказује за 08.12.2016.г. у 16,00 сати.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. Комисија наручиоца у предметној јавној набавци


На основу члана 63.закона о јавним набавкама (службени гласник рс,бр.124/12, 15/15,68/15) Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд објављује обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунарске опреме објављени рок за подношење понуда и рок за отварање истих се продужава.

Рок за подношење понуда : понуђачи су обавезни да понуде доставе поштом или лично закључно са 08.12.2016 . године до 12,00 часова. Поступак јавног отварања понуда обавиће се дана 08.12.2016.године по истеку рока за предају понуда са почетком у 16,00 часова у просторијама наручиоца. Комисија наручиоца у предметној јавној набавци.


На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) , наручилац Трговачка школа из Београда, ул.Хиландарска бр.1 објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

На основу Одлуке Директора Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1 којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – рачунарска опрема по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде.

Предмет јавне набавке је набавка добара-рачунарска опрема која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци . Број јавне набавке: 3/2016.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији рачунарска опрема – (ознака 30230000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе понуђач који је уписан у регистар понуђача, само има обавезу да наручиоцу јасно укаже да се налази у регистру понуђача, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.trgovackaskola.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда .

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена. У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће уговор доделити системом жреба (извлачењем коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној набавци).

Понуђачи су дужни да своје понуде доставе наручиоцу Трговачкој школи из Београда, ул.Хиландарска бр.1 са напоменом «ПОНУДА за набавку рачунарске опреме – не отварати» до 06.12.2016.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште). Понуда се подноси у писаном облику у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају.

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 06.12.2016.године у 16.30 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити у Секретаријату Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1, на тел.: 011-32-42-086, лице за контакт: Љубица Медић, дипл.правник или на маил info@trgovackaskola.edu.rs

Преузми конкурсну документацију


На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), наручилац Трговачка школа из Београда, ул.Хиландарска бр.1 објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

На основу Одлуке Директора Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1, којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде. Број јавне набавке : 2/2016.

Предмет јавне набавке је набавка добара-електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија – (ознака 09310000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15,68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе понуђач који је уписан у регистар понуђача, само има обавезу да наручиоцу јасно укаже да се налази у регистру понуђача, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.trgovackaskola.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда .

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.

Понуде доставити наручиоцу Трговачкoj школи из Београда, ул.Хиландарска бр.1, са напоменом «понуда за набавку електричне енергије – не отварати» до 06.12.2016.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 06.12.2016.године у 16.00 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил info@trgovackaskola.edu.rs

Преузми конкурсну документацију


Одлука о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за потребе Трговачке школе из Београда – преузми


Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за потребе Трговачке школе из Београда – преузми


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

На основу Одлуке Директора Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1, којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде. Број јавне набавке : 1/2016.

Предмет јавне набавке је набавка добара-електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија – (ознака 09310000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15,68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе понуђач који је уписан у регистар понуђача, само има обавезу да наручиоцу јасно укаже да се налази у регистру понуђача, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем исте са портала управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.trgovackaskola.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда .

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.

Понуде доставити наручиоцу Трговачкoj школи из Београда, ул.Хиландарска бр.1, са напоменом «понуда за набавку електричне енергије – не отварати» до 04.02.2016.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 04.02.2016.године у 16.00 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил info@trgovackaskola.edu.rs

Преузми конкурсну документацију


Oбавештење о закљученом уговору организовања екскурзије за ученике четвртог разреда Tрговачке школе из Bеограда – преузми


Oдлука о додели уговора реализација екскурзије – преузми


На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), наручилац Трговачка школа, ул. Хиландарска бр.1, Београд, објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН.БР. 3/2015

Наручилац: Трговачкa школa из Београда, ул.Хиландарска бр.1. Интернет страница наручиоца: www.trgovackaskola.edu.rs
Матични број: 07061625

Назив банке: Управа за трезор

Текући рачун: 840-1203760-61

Шифра делатности: 08532

ПИБ: 100054599

Е.маил: info@trgovackaskola.edu.rs

Врста наручиоца: Јавна установа – индиректни корисник буџетски средстава при Министарству просвете, науке и технолошког развоја- основна делатност :средње стручно образовање.
Поступак јавне набавке мале вредности број 3/2015.
Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања екскурзије за ученике 4.разреда (Београд – Будимпешта – Праг – Беч – Београд) и дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге извођења екскурзија за ученике – (ознака 63516000).
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица који испуњавају услове из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чл.77, Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално , понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима , као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети са портала Управе за јавне набавке или интернет странице наручиоца до истека рока за предају понуда.
Понуде доставити наручиоцу Трговачкој школи из Београда, ул.Хиландарска бр.1 са напоменом «понуда за набавку услуга организовања екскурзије за ученике 4.разреда – не отварати» до 03.11.2015.године до 12.00 часова. Понуда се подноси у писаном облику у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају.
Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 03.11.2015.године у 16.00 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда .
Лице за контакт: Љубица Медић, секретар школе.

Конкурсна документација – преузми


Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – преузми


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, ЈН.БР. 2/2015

 • Наручилац: Трговачкa школa из Београда, ул. Хиландарска бр. 1. Интернет страница наручиоца: www.trgovackaskola.edu.rs
 • Поступак јавне набавке мале вредности број 2/2015.
 • Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања екскурзија обликована у 2 партије и дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге извођења екскурзија за ученике – (ознака 63516000).
 • Предметна јавна набавка се спроводи по следећим партијама:
 • Партија бр.1 : услуга организације екскурзије за ученике трећег разреда (Београд – Будимпешта – Сент Андреа – Београд)
 • Партија бр.2 : услуга организације екскурзије за ученике четвртог разреда (Београд – Будимпешта – Праг – Беч – Београд)
 • Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.
 • Понуде доставити наручиоцу Трговачкој школи из Београда, ул.Хиландарска бр.1 са напоменом «ПОНУДА за набавку услуга организовања екскурзија, бр.партије:__ -НЕ ОТВАРАТИ» до 06.10.2015.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).
 • Поступак јавног отварања понуда обавиће се 06.10.2015.године у 17.00 часова у просторијама Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.
 • Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда.
 • Лице за контакт: Љубица Медић, секретар школе.

Конкурсна документација – преузми