Документи

Закони – Правилници – Водичи – Извештаји

Годишњи финансијски извештај 2022. годину

Биланс стања 2022 – преузми

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве – преузми

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године – преузми

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима – преузми

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења – преузми

Преглед примљених донација и кредита – преузми


Годишњи финансијски извештај 2021. годину

Биланс стања 2021. – преузми

Информациони систем за подношење финансијских извештаја потписано 2021. – преузми

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 2021. – преузми

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 2021. – преузми

Извештај о реализацији укупних средстава буџета 2021. – преузми

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 2021. – преузми

Преглед примљених донација и кредита 2021. – преузми


Годишњи финансијски извештај 2020. годину

Биланс стања 2020. – преузми

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 2020. – преузми

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 2020. преузми

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 2020. – преузми

Преглед примљених донација и кредита 2020. – преузми

Извештај о реализацији укупних средстава буџета – 2020. – преузми


Годишњи финансијски извештај 2019. годину

Извештај о новчаним токовима 2019. – преузми

Извештај о капиталним издацима и примањима 2019. – преузми

Извештај о извршењу буџета 2019. – преузми

Биланс стања 2019. – преузми

Биланс прихода и расхода 2019. – преузми


ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ПРЕУЗМИ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ – ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ – ПРЕУЗМИ

СТАТУТ ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ – ПРЕУЗМИ

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности – ПРЕУЗМИ

План мера родна равноправност – ПРЕУЗМИ


НОВО – Извештај о остваривању годишњег плана рада Трговачке школе за шк. 2021/2022. годину – ПРЕУЗМИ

НОВО – Годишњи план рада Tрговачке школе за школску 2022/2023 – ПРЕЗМИ


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022-2023. годину – ПРЕУЗМИ


Табеларни преглед календара за средње школе 2022-2023. годину – ПРЕУЗМИ


Извештај о остваривању годишњег плана рада Трговачке школе за шк. 2020/2021. годину – ПРЕУЗМИ

Прилог 1 – преузми

Прилог 2 – преузми


Годишњи план рада Tрговачке школе за школску 2021/2022 – ПРЕУЗМИ

Прилог 1 – преузми

Прилог 2 – преузми

Прилог 3 – преузми


Наставници рефлексивни практичари инклузивне образовне праксе – преузми

Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији – преузми

Наставник практичар примери добре праксе – преузми

Правилник о стандардима квалитета рада установе – преузми

Правилник о вредновању квалитета рада установе – преузми

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању – преузми