Документи

Закони – Правилници – Водичи


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020-2021. годину – ПРЕУЗМИ


Табеларни преглед календара за средње школе 2020-2021. годину – ПРЕУЗМИ


Годишњи план рада трговачке школе за школску 2020/2021 – ПРЕУЗМИedu.rs/files/vesti/tabelarni p


Наставници рефлексивни практичари инклузивне образовне праксе – преузми

Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији – преузми

Наставник практичар примери добре праксе – преузми

Правилник о стандардима квалитета рада установе – преузми

Правилник о вредновању квалитета рада установе – преузми

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању – преузми