Документи

Закони – Правилници – Водичи – Извештаји


НОВО – СТАТУТ ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ – ПРЕУЗМИ

НОВО – ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА – ПРЕУЗМИ

НОВО – Информатор о раду Трговачке школе 2023. – ПРЕУЗМИ

НОВО – Правилник о коришћењу мобилног телефона 2024. – ПРЕУЗМИ

НОВО – Правилник о  правима, обавезама и одговорности ученика – ПРЕУЗМИ

НОВО – Правилник о оцењивању 2023. – ПРЕУЗМИ

НОВО – Правилник о похваљивању и награђивању ученика – ПРЕУЗМИ

НОВО – Закон о средњем образовању и васпитању – ПРЕУЗМИ

НОВО – Закон о основама система образовања и васпитања – ПРЕУЗМИ


Правилник о систематизацији 2023 – ПРЕУЗМИ


Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика/ца сa изузетним/посебним способностима – ПРЕУЗМИ


ШКОЛСКА 2023/2024. година

НОВО – АНЕКС Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину – ПРЕУЗМИ

НОВО – Годишњи план рада Tрговачке школе за школску 2023/2024 – ПРЕУЗМИ

НОВО – Школски програм Tрговачке школе за период – 2022. – 2026. године – ПРЕУЗМИ

НОВО – Извештај о остваривању годишњег плана рада Трговачке школе за шк. 2022/2023. годину – ПРЕУЗМИ

Развојни план Tрговачке школе за период 2023 – 2028. године – ПРЕУЗМИ


ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ПРЕУЗМИ

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности – ПРЕУЗМИ


Извештај о остваривању годишњег плана рада Трговачке школе за шк. 2021/2022. годину – ПРЕУЗМИ

Годишњи план рада Tрговачке школе за школску 2022/2023 – ПРЕЗМИ


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022-2023. годину – ПРЕУЗМИ


Табеларни преглед календара за средње школе 2022-2023. годину – ПРЕУЗМИ


Извештај о остваривању годишњег плана рада Трговачке школе за шк. 2020/2021. годину – ПРЕУЗМИ

Прилог 1 – преузми

Прилог 2 – преузми


Годишњи план рада Tрговачке школе за школску 2021/2022 – ПРЕУЗМИ

Прилог 1 – преузми

Прилог 2 – преузми

Прилог 3 – преузми


Наставници рефлексивни практичари инклузивне образовне праксе – преузми

Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији – преузми

Наставник практичар примери добре праксе – преузми

Правилник о стандардима квалитета рада установе – преузми

Правилник о вредновању квалитета рада установе – преузми

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању – преузми