Ваннаставно особље

Радници за обављање послова руковођења, стручни сарадници, административно-финансијски радници и помоћно-техничко особље Трговачке школе.

Лекић Мира Директор
Димитријевић Маријан помоћник директора
Кнежевић Марица помоћник директора
Бојовић Алекса организатор практичне наставе и вежби
Јовановић Т. Мелита организатор практичне наставе и вежби
Сретић Танасијевић Милица психолог
Петровић Светлана педагог
Ранковић Николић Јелена библиотекар
Маринковић Даниела библиотекар
Пјешчић Софија секретар
Шекуларац Мирјана шеф рачуноводства
Јеротијевић Зорица референт за финансијско-рачуноводствене послове
Симић Дијана референт за правне, кадровске и административне послове
Крстић Александар Техничар одржавања информационих сист. и технологија
Гератовић Братислав домар
Петровић Јагода спремачица
Грујић Гордана спремачица
Николић Биљана спремачица
Ђорић Слађана спремачица
Дурмић Марица спремачица
Савкић Вера спремачица
Стевић Стана спремачица
Каплан Футурије спремачица
Тепавчевић Милена спремачица
Мишић Весна спремачица

Секретаријат Школе

Секретаријат Школе обавља следеће послове:

 • Усаглашавање нормативних аката (статута, правилника) са законима;
 • Техничке и стручне израде нацрта и израда нормативних аката као и текући управно-нормативни правни послови у школи;
 • Уредно вођење кадровске евиденције, чување документације запослених;
 • Сви послови везани за формирање кадровских досијеа у складу са законом;
 • Благовремено спровођење пријава и одјава радника;
 • Преузимање одговарајућих мера за спровођење разних врста конкурса;
 • Израда решења и других докумената везаних за радно-правни статус запослених;
 • Благовремено израда и спровођење одлука органа школе;
 • Израда уговора школе са трећим лицима;
 • Достављање захтева са документацијом ради добијања финансијских средстава од надлежних органа;
 • Старање да се јавне исправе школе издају на основу података унетих у евиденцију а у складу са законом;
 • Израда дупликата;
 • Издавање потврда за ученике и запослене;
 • Рад у EIS-у
 • Упис ванредних ученика, примање пријава за испите, и др.
 • Употреба и чување печата школе;
 • Обављање послова везаних за рад Школског одбора;
 • Предузимање мера за сређивање архиве из ранијих година;
 • Предузимање мера за уредно вођење матичних књига, деловодника, као и њихово коричење;
 • Благовремена претплата на стручне  часописе (Службени лист, Службени гласник);
 • Благовремена набавка материјала за пословање Секретаријата школе;
 • Успостављање евиденције о боловању и одсуству ваннаставног особља;
 • Старање о спровођењу санитарног прегледа запослених у школи.

Секретаријат Школе чине:

 • Пјешчић Софија, секретар Школе
 • Симић Дијана, референт за правне, кадровске и административне послове

Рачуноводство Школе

Рад рачуноводства заснива се на обавезама утврђеним Законом о рачуноводству, Статуту Школе, споразуму о основама и мерилима за распоређивања дохотка и зараде радника.

Извршаваће се све законске и друге обавезе из нормативних аката Школе. Усклађиваће се наш Правилник о раду књиговодства са Законом о рачуноводству. Редовно ће се водити евиденција о обуставама радника како то и закон налаже.

Сарађиваће се са органима Школе у циљу што ефикаснијег рада и рационалније поделе радних задатка сходно програму рада Школе и додељених средстава за рад.

Благовремено ће се израђивати периодични обрачуни и завршни рачун.

Израда финансијских извештаја и њихово достављање органу управљања Школе, служби образовања, Министарству просвете, Заводу за  статистику и др.

Стална сарадња са директором Школе у вези целокупног пословања.

Рачуноводство Школе чине:

 • Шекуларац Мирјана, шеф рачуноводства
 • Јеротијевић Зорица, референт за финансијско-рачуноводствене послове