Ванредни ученици

Ванредни ученици могу да полажу и стекну звање за све образовне профиле:

 • Трговац – I разред
 • Преквалификација
 • Доквалификација
 • Специјализација

Упис у I разред ванредног ученика је могућ за кандидате који имају завршену основну школу, који су старији од 17 година и који се налазе на Ранг листи Министарства просвете – Школска управа Београд. Кандидати се пријављују школској управи на основу расписаног конкурса, а уписују у школи са одговарајућом документацијом:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Доказ о уплати школарине

Преквалификација је образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада. Упис у школу ради преквалификације може се вршити током школске године. Приликом уписа кандидат подноси:

 • Сведочанство о завршеној средњој школи
 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о уплати школарине

Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Наставничко веће школе решењем.

Доквалификација је образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада. Упис у школу ради доквалификације може се вршити у току школске године. Ученик полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, испите из предмета који нису утврђени наставним планом и програмом и испит завршног разреда, које одреди Наставничко веће својим решењем. Приликом уписа кандидат подноси:

 • Сведочанство I, II и III разреда трговачке школе – образовни профил Трговац
 • Диплома о стеченом звању трговца
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о уплати школарине

Специјализација – за образовни профил Тровински менаџер или Аранжер-декоратер у трговини траје годину дана, а на упис имају право кандидати са завршеним следећим образовањем:

 • Четворогодишње средње образовање у области трговине или економије са најмање две године радног искуства на пословима трговине;
 • Трогодишње средње образовање у области трговине са најмање три године радног искуства на пословима трговине;
 • Четворогодишње или трогодишње средње образовање у другим подручјима рада, са најмање три године радног искуства на пословима трговине, уз полагање допунских испита из области трговине које одреди школа

Приликом уписа кандидат подноси:

 • Диплома
 • Сведочанство завршног разреда
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних
 • Потврда о радном стажу у трговини
 • Доказ о уплати школарине