Школски тимови

Тимови и задужења за школску 2023/2024. годину

 • Састав актива и тимовa
Ред. Бр. Назив Носиоци активности

1.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ●       ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира

●       Руњић Јелена- координатор

●       Кнежевић Марица

●       Петровић Светлана

●       Костић Маријана

●       Димитријевић Маријан

●       Ранковић Николић Јелена

2.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ●       ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира

●       Сретић Танасијевић Милица- координатор

●       Маринковић Даниела

●       Петровић Светлана

●       Шалипур Стефан

●       Живојиновић Јелена

●       Павићевић Татјана

●       Павловић Татјана

●       Представник Савета родитеља – ПОПОВИЋ ЈАСНА II / 9

●       Представник Ученичког парламента – АМБРУШ ОЛИВЕРА III / 7

 

1.Тим за самовредновање квалитета рада школе
Чланови тима Тим за самовредновање на нивоу школе:

 1. Петровић Светлана – координатор
Ред.бр. Кључна област Чланови тима
1. Планирање, програмирање и извештавање 1. Каблар Радмила

2. Недељковић Силвана

3. Старчевић Марија

4. Витковић Светлана

5.Танасковић Јелену

6.Павловић Јелена

2. Настава и учење 1.   Перовић Дијана

2.   Поповић Валентина

3.   Јевтић Сандра

4.   Тошић Анђелка

5.   Шобајић Марија

6.   Мучибабић Милица

3. Образовна постигнућа

ученика

1. Сретић Танасијевић Милица

2. Шалипур Стефан

3. Чубрило Гордана

4. Глигорић Алексић Весна

5. Митровић Весна

6. Поповић Викторија

4. Подршка ученицима 1.      Сретић Танасијевић Милица

2.      Шалипур Стефан

3.      Новичић Јулијана

4.      Марчетић Ђурђица

5.      Маринковић Даниела

6.      Јовичић Драгољуб

5. Етос 1.      Сретић Танасијевић Милица

2.      Ђукић Александра

3.      Муждека Милена

4.      Пилиповић Јелена

5.      Јовандић Јасминка

 

6.

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 1. Глишић Соња

2. Димитријевић Маријан

3. Софија Пјешчић

4. Сви руководиоци стручних већа

7. Тим за инклузивно образовање и додатну образовно-васпитну подршку ученицима 1.      Маринковић Даниела-   координатор                                

2.      Сретић  Танасијевић Милица

3.      Петровић Светлана

4.      Глигорић Алексић Весна

5.      Димитријевић Маријан

6.      Новичић Јулијана

7.      Станковић Иван

8.      Одељењске старешине који имају ИОП ученике

8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 1.      Лекић Мира-координатор

2.      Јовановић Тончев Мелита

3.      Сретић Танасијевић Милица

4.      Петровић Светлана

5.      Кнежевић Марица

6.      Димитријевић Маријан

7.      Новичић Јулијана

8.      Пуповац Далиборка

9.      Представник Савета родитеља – СТАМЕНКОВИЋ КОРНЕЛИЈА II / 4

10.   Представник Ученичког парламента –ученик – РЕЏИЋ ТЕОДОРА  I / 8

9. Тим за васпитни рад и сарадњу са породицом (појачан васпитни рад  са ученицима и додатну подршку и рад са новопридошлим ученицима) 1.      Сретић Танасијевић Милица   – координатор

2.      Лекић Мира

3.      Петровић Светлана

4.      Шалипур Стефан

5.      Маринковић Даниела

6.      Димитријевић Маријан

7.      Кнежевић Марица

8.      одељењски старешина

9.      Представник Савета родитеља – ГРБИЋ МАЈА  II / 5

10.  Представник Ученичког парламента – КРГОВИЋ ЈУЛИЈА III / 6

10. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 1.      Шалипур Стефан –  координатор

2.      Лекић Мира

3.      Петровић Светлана

4.      Маринковић Даниела

5.      Сретић Танасијевић Милица

6.      Кнежевић Марица

7.      Пјешчић Софија

8.      Димитријевић Маријан

9.      Одељењски старешина

10.   Представник Савета родитеља – ВИРИЈЕВИЋ МИЉАНИЋ САЊА  II / 8

11.  Представник Ученичког парламента – КОСОВИЋ ЈЕЛЕНА и КОВАЧЕВИЋ ДАНИЛО  I/ 4 и ШЋЕЛОВИЋ ДОРОТЕЈА  I / 8

11. Тим за реализацију система дуалног образовања 1. Јовановић Тончев Мелита  – координатор

2. Лекић Мира

3. Глишић Соња

4. Павловић Татјана

5. Крстић Драгица

6. Бумбић Ненад (Удружење заштита потрошача)

7. Митровић Жељко (Компанија „Јysk“)

8. Ђукић Јелена(компанија „Delhaize“)

9.Представник Ученичког парламента – УРУМОВИЋ ЈОВАНА  I / 10

12. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 1. Костић Зорица–  координатор

2. Јанковић Љубица

3. Комосар Лазар

4. Недељковић Силвана

5. Станковић Иван

6. Новичић Митрић Вера

7. Поповић Валентина

8. Томашевић Душица

9. Росић Нада

13. Тим за каријерно вођење и саветовање 1.      Кнежевић Марица – координатор

2.      Шалипур Стефан

3.      Сретић Танасијевић Милица

4.      Петровић Светлана

5.      Ћурдић Јелена

6.      Новичић Јулијана

7.      Старчевић Марија

8.      Јовичић Драгољуб

9.      Мучибабић Милица

10. Бумбић Ненад (Удружење заштита потрошача)

11. Ђукић Јелена – Компанија „Delhaize“

12. Митровић Жељко – Компанија „ Јysk “

13. Представник Ученичког парламента – ДРАКУЛ МИНА и МАРИЋ ИРИНА  IV / 6

14. Представник Савета родитеља – МАРКОВИЋ СВЕТЛАНА  I / 4

14. Тим  за стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручних сарадника
 1. Ранковић Николић Јелена-  координатор
 2. Петровић Светлана
 3. Узелац Мира
 4. Божић Славица
 5. Томашевић Душица
 6. Јовичић Драгољуб
 7. Ћалић Дејана
 8. Лукић Ана
 9. Пуповац Далиборка
 10. Аранђеловић Марија
15. Тим за реализацију пројеката 1.      Димитријевић Маријан– координатор

2.      Столески Љиљана

3.      Пуповац Далиборка

4.      Поповић Андрија

5.      Јаблан Драгана

6.      Раниловић Милена

7.      Дангубић Маја

8.      Жебељан Гордана

 • Задужења комисија
Назив комисије Носиоци активности
ИСПИТНИ ОДБОР

 

Председник: Лекић Мира

Заменик председника: Кнежевић Марица

Секретар: Пјешчић Софија

Записничар: Ранковић Николић Јелена

и сви чланови испитних комисија

КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА ●        Витковић Светлана

●        Каблар Радмила

●        Новичић Јулијана

●        Узелац Мира

Комисија за спровођење дисциплинских мера и поступака

 

●       Лекић Мира

●       Пјешчић Софија

●       Сретић Танасијевић Милица

●       Петровић Светлана

●       одељењски старешина

Комисија за ослобађање ученика од наставе физичког васпитања ●        Живковић Небојша

●        Томашевић Душица

●        Џанић Игор

Радна група за Финансије управљање и контролу ●        Жебељан Гордана

●        Поповић Љиљана

●        Новичић Јулијана

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба ●        Кнежевић Марица

●        Глишић Соња

●        Јанковић Љубица

Комисија за ревизију библиотечког материјала ●        Ранковић Николић Јелена

●        Јанковић Љубица

●        Маринковић Даниела

Особе задужене за е-упис ●        Раца Огњен

●        Крстић Александар

●        Димитријевић Маријан

Особе задужене за израду плана интегритета ●        Каблар Радмила – координатор

●        Марјановић Владимир

●        Мучибабић Милица

●        Јевтић Сандра

●        Милосављевић Станојевић Александра

Секретари матурског и завршног испита ●        Поповић Љиљана

●        Глигорић Алексић Весна

Комисија за пријем бесплатних уџбеника ●        Ранковић Николић Јелена

●        Петровић Светлана

●        Раца Огњен

 

Остала задужења запослених

Редни број Врста задужења Активности Носиоци активности
1. Вођење регистра уписаних ученика 1. Упис ученика на почетку школске године

2. Ажурирање евиденције у регистру

3. Израда извештаја

Фујер Тамара
2. Контрола евиденције у школи:

–          електронски дневник

–          матична књига

–          сведочанства

–          уверења

–          дипломе

–          записници о положеним испитима

1. Упис и унос података у електронски дневник: дневник, именик, администрација, извештаји, управљање ученицима, предметима, разредним одељењем

2. Провера тачности података у: матичној књизи, сведочанствима, уверењима, дипломама, записницима о положеним испитима

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Лекић Мира

Одељењске старешине

Димитријевић Маријан

Кнежевић Марица

Сретић Танасијевић Милица

Петровић Светлана

Ранковић Николић Јелена

Маринковић Даниела

3. Особе задужене за штампање сведочанстава, диплома и уверења Припрема докумената и штампање Димитријевић Маријан

Јевремовић Урош

Крстић Александар

4. Праћење плана и програма свих видова образовно-васпитног рада и активности на платформи МТ 1. Провера усаглашености образаца за глобалне и оперативне планове

2. Континуирано праћење вођења и реализације планова и програма са неопходним корекцијама

3. Праћење активности на платформи МТ

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Петровић Светлана

Руњић Јелена

Раца Огњен

Новичић Јулијана

5. Припрема ученика за такмичење 1. Анкетирање и избор ученика за такмичење на почетку школске године

2. Континуирана припрема ученика по плану и програму (од почетка школске године)

3. Организација школског такмичења

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Чубрило Гордана-координатор

Јовичић Драгољуб

Димитријевић Маријан

Јовандић Јасминка

Љубинковић Бранислав

Ћалић Дејана

Раниловић Милена

Јовановић Тончев Мелита

6. Презентација школе 1. Израда презентација и пратећег промотивног материјала

2. Осмишљавање и реализација промотивних активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Јевтић Сандра-координатор

Јевремовић Урош

Димитријевић Маријан

Станковић Иван

Пилиповић Јелена

Раца Огњен

Белоица Губенко Снежана

Поповић Викторија

Ћурдић Јелена

Марчетић Ђурђица

Новичић Јулијана

Ученици

7. Ажурирање сајта школе 1. Прикупљање садржаја за сајт

2. Постављање садржаја на сајт

3. Ажурирање сајта

4. Сарадња са координаторима секција

5. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Димитријевић Маријан – координатор

Лекић Мира

Јевремовић Урош

Цонић Јелена

Новичић Јулијана

Мелита Јовановић Тончев

8. Културне и јавне активности школе 1. Осмишљавање културних и јавних активности

2. Организација културних и јавних активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Живојиновић Јелена – координатор

Ћалић Дејана

Јочић Бранка

Мучибабић  Милица

Љубинковић Бранислав

Јовичић Драгољуб

Мркић Јелена

9. Сарадња са локалном самоуправом, другим школама и социјалним партнерима 1. Иницирање сарадње

2. Осмишљавање активности

3. Организација догађаја/активности

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Маријановић Владимир – координатор

Муждека Милена

Тошић Анђелка

Павићевић Татјана

Дангубић Маја

10. Организација екскурзија, излета, посета и сл. 1. Прикупљање понуда

2. Информисање ученика и родитеља

3. Организација посета

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Цонић Јелена – координатор

Ђукић Александра

Крстић Драгица

Новичић Митрић Вера

Представник Савета родитеља  –  СМИЛОВИЋ ЗОРИЦА  III / 1

Представник Ученичког парламента – БУГАРЧИЋ МАРИЈА  I / 7

11. Вођење летописа 1. Континуирана евиденција догађаја

2. Сарадња са координаторима

3. Ажурирање евиденције

4. Писање извештаја

Ранковић Николић Јелена – координатор

Маринковић Даниела

12. Ученички парламент 1. Избор представника/ученика

2. Организација и координација ученичких активности

3. Организација представљања активности свих Тимова и задужења наставника, делокруга рада управљачких органа школе

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Јевремовић Урош – координатор

Лукић Ана

Фујер Тамара

Пилиповић Јелена

Раца Огњен

Самац Невена

Дангубић Маја

13. Ваннаставне активности ученика 1. Анкетирање ученика

2. Планирање активности

3. Реализација активности

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

 

Костић Маријана– координатор

Шавија Марија

Марјановић Марија

Живковић Небојша

Јочић Бранка

Љубоја Милица

Руководиоци секција

14. Медијација 1. Анетирање и избор ученика

2. Организација обуке за ученике

3. Реализација радионица

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Шалипур Стефан

Сретић Танасијевић Милица

Петровић Светлана

Маринковић Даниела

15. Сарадња са Црвеним крстом и хуманитарни рад 1. Иницирање сарадње

2. Осмишљавање и реализација активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Јанковић Љубица-кooрдинатор

Цонић Јелена

Живковић Небојша

Пецикоза Марина

Митровић Весна

Поповић Викторија

Марјановић Марија

16. Безбедност и здравље на раду 1. Организација обуке

2. Праћење поштовања мера безбедности и здравља на раду

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Савић Бранислав – координатор

Гератовић Братислав

Џанић Игор

17. Реализација програма еколошке заштите животне средине и здравствене превенције

 

1. Иницирање сарадње са релевантним институцијама и организацијама

2. Реализација активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Поповић Валентина– координатор

Узелац Мира

Перовић Дијана

18. Подршка новопридошлим колегама 1.Пријем у радни однос

2.Израда годишњих и оперативних планова

3.Упознавање са простором школе

4.Упознавање са обавезама у стручном већу

5.Омогућавању приступа есДневнику

Цонић Јелена

Ђукић Александра

Митровић Весна

Секретар школе

Петровић Светлана

Помоћник директора

Председник стручног већа

Администратор есДневника

19.  

Унапређење и праћење коришћења наставних средстава у школи

 

1. Информисање наставника о расположивим наставним средствима у школи

2. Праћење коришћења наставних средстава у школи и предлози за унапређење

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Раца Огњен-координатор

Јевремовић Сашка

Матовић Баловић Тамара

Поповић Андрија

Јанков Весна

Стојановић Александар

Шавија Марија

Станојевић Дамјан