Школски тимови

Тимови и задужења за школску 2022/2023. годину

Састав актива и тимова

Ред. Бр. Назив Носиоци активности
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ·         ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира

·         Руњић Јелана- координатор

·         Кнежевић Марица

·         Петровић Светлана

·         Шалипур Стефан

·         Димитријевић Маријан

·         Ранковић Николић Јелена

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ·         ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира

·         Сретић Танасијевић Милица- координатор

·         Маринковић Даниела

·         Петровић Светлана

·         Шалипур Стефан

·         Поповић Љиљана

·         Ђукић Александра

·         Павловић Татјана

·         Представник Савета родитеља

·         Представник Ученичког парламента

1.Тим за самовредновање квалитета рада школе
Чланови тима Тим за самовредновање на нивоу школе:

 1. Петровић Светлана – координатор
Ред.бр. Кључна област Чланови тима
1. Планирање, програмирање и извештавање 1. Каблар Радмила

2. Здравковић Радмила

3. Недељковић Силвана

4. Ранковић Николић Јелена

5. Витковић Светлана

2. Настава и учење 1.   Перовић Дијана

2.   Поповић Валентина

3.  Трифуновић Сузана

4.   Јевтић Сандра

5.   Жебељан Гордана

6.   Шобајић Марија

7.   Витаљић Марија

3. Образовна постигнућа

Ученика

1. Сретић Танасијевић Милица

2. Шалипур Стефан

3. Чубрило Гордана

4. Глигорић Алексић Весна

5. Митровић Весна

4. Подршка ученицима 1.      Сретић Танасијевић Милица

2.      Шалипур Стефан

3.      Новичић Јулијана

4.      Марчетић Ђурђица

5.      Маринковић Даниела

6.      Столески Љиљана

5. Етос 1.      Сретић Танасијевић Милица

2.      Ћурдић Јелена

3.      Пецикоза Марина (Пилиповић Јелена)

4.      Поповић Љиљана

6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 1. Шалипур Стефан

2. Димитријевић Маријан

3. Сви руководиоци стручних већа

2. Тим за инклузивно образовање и додатну образовно-васпитну подршку ученицима 1.      Нада Чутурило-   координатор                                

2.      Петровић Светлана

3.      Маринковић Даниела

4.      Шалипур Стефан

5.      Трифуновић Сузана

6.      Глигорић Алексић Весна

7.      Димитријевић Маријан

8.      Новичић Јулијана

9.      Станковић Иван

10.   Сретић  Танасијевић Милица

11.   Одељењске старешине који имају ИОП ученике

3. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 1.      Лекић Мира-координатор

2.      Јовановић Тончев Мелита

3.      Сретић Танасијевић Милица

4.      Петровић Светлана

5.      Кнежевић Марица

6.      Димитријевић Маријан

7.      Пуповац Далиборка

8.      Представник Савета родитеља

9.      Представник Ученичког парламента –ученик

4. Тим за васпитни рад и сарадњу са породицом (појачан васпитни рад  са ученицима и додатну подршку и рад са новопридошлим ученицима) 1.      Сретић Танасијевић Милица   – координатор

2.      Лекић Мира

3.      Петровић Светлана

4.      Маринковић Даниела

5.      Димитријевић Маријан

6.      Кнежевић Марица

7.      одељењски старешина

5. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 1.      Шалипур Стефан –  координатор

2.      Лекић Мира

3.      Петровић Светлана

4.      Маринковић Даниела

5.      Сретић Танасијевић Милица

6.      Кнежевић Марица

7.      Пјешчић Софија

8.      Димитријевић Маријан

9.      Одељењски старешина

10.   Представник Савета родитеља

11.  Представник Ученичког парламента

6. Тим за реализацију система дуалног образовања 1. Јовановић Тончев Мелита  – координатор

2. Лекић Мира

3. Глишић Соња

4. Бојовић Алекса

5. Бумбић Ненад (Удружење заштита потрошача)

6. Ђукић Јелена (Компанија „Delhaize“)

7. представник Ученичког парламента

8. представник Савета родитеља

7. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 1. Костић Зорица–  координатор

2.  Јанковић Љубица

3. Новаковић Душанка

4. Недељковић Силвана

5. Глишић Соња

6. Станковић Иван

7. Новичић Митрић Вера

8. Поповић Валентина

9. Томашевић Душица

10. Росић Нада

8. Тим за каријерно вођење и саветовање 1.      Кнежевић Марица – координатор

2.      Шалипур Стефан

3.      Сретић Танасијевић Милица

4.      Петровић Светлана

5.      Ћурдић Јелена

6.      Новичић Јулијана

7.      Старчевић Марија

8.      Јовичић Драгољуб

9.      Мучибабић Милица

10.  Тешић Александра

11. Бумбић Ненад (Удружење заштита потрошача)

12. Ђукић Јелена (Компанија „Delhaize“)

13. представник Ученичког парламента

14. представник Савета родитеља

9. Тим  за стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручних сарадника 1.      Петровић Светлана – координатор

2.      Узелац Мира

3.      Божић Славица

4.      Томашевић Душица

5.      Чутурило Нада

6.      Јовичић Драгољуб

7.      Станишић Срђана (Ћалић Дејана)

8.      Лукић Ана (Вулевић  Ксенија)

9.      Пуповац Далиборка

10. Тим за реализацију пројеката 1.      Димитријевић Маријан– координатор

2.      Бојовић Алекса

3.      Пуповац Далиборка

4.      Поповић Андрија

5.      Јаблан Драгана

6.      Раниловић Милена

7.      Сушић Ивана

8.      Столески Љиљана

Задужења комисија

Назив комисије Носиоци активности
ИСПИТНИ ОДБОР

 

Председник: Лекић Мира

Заменик председника: Кнежевић Марица

Секретар: Пјешчић Софија

Записничар: Ранковић Николић Јелена

и сви чланови испитних комисија

КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА
 • Витковић Светлана
 • Каблар Радмила
 • Новичић Јулијана
 • Узелац Мира
Комисија за спровођење дисциплинских мера и поступака

 

 • Лекић Мира
 • Пјешчић Софија
 • Сретић Танасијевић Милица
 • Петровић Светлана
 • одељењски старешина
Комисија за ослобађање ученика од наставе физичког васпитања
 • Живковић Небојша
 • Томашевић Душица
 • Џанић Игор
Радна група за Финансије управљање и контролу
 • Жебељан Гордана
 • Поповић Љиљана
 • Новичић Јулијана
Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба
 • Кнежевић Марица
 • Глишић Соња
 • Јанковић Љубица
Комисија за ревизију библиотечког материјала
 • Ранковић Николић Јелена
 • Јанковић Љубица
 • Маринковић Даниела
Особе задужене за е-упис
 • Раца Огњен
 • Крстић Александар
 • Бојовић Алекса
 • Димитријевић Маријан
Особе задужене за израду план интегритета
 • Каблар Радмила – координатор
 • Марјановић Владимир
 • Љубић Мирјана
 • Мучибабић Милица
 • Јевтић Сандра
 • Бојовић Алекса

 

Остала задужења запослених

Редни број Врста задужења Активности Носиоци активности
1. Вођење регистра уписаних ученика 1. Упис ученика на почетку школске године

2. Ажурирање евиденције у регистру

3. Израда извештаја

Фујер Тамара
2. Контрола евиденције у школи:

–          електронски дневник

–          матична књига

–          сведочанства

–          уверења

–          дипломе

–          записници о положеним испитима

1. Упис и унос података у електронски дневник: дневник, именик, администрација, извештаји, управљање ученицима, предметима, разредним одељењем

2. Провера тачности података у: матичној књизи, сведочанствима, уверењима, дипломама, записницима о положеним испитима

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Лекић Мира

Одељењске старешине

Димитријевић Маријан

Кнежевић Марица

Сретић Танасијевић Милица

Петровић Светлана

Ранковић Николић Јелена

Маринковић Даниела

3. Особе задужене за штампање сведочанстава, диплома и уверења Припрема докумената и штампање Димитријевић Маријан

Јевремовић Урош

Крстић Александар

4. Праћење плана и програма свих видова образовно-васпитног рада и активности на платформи МТ 1. Провера усаглашености образаца за глобалне и оперативне планове

2. Континуирано праћење вођења и реализације планова и програма са неопходним корекцијама

3. Праћење активности на платформи МТ

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Петровић Светлана

Руњић Јелена

Бојовић Алекса

5. Припрема ученика за такмичење 1. Анкетирање и избор ученика за такмичење на почетку школске године

2. Континуирана припрема ученика по плану и програму (од почетка школске године)

3. Организација школског такмичења

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Чубрило Гордана-координатор

Јовичић Драгољуб

Димитријевић Маријан

Јовандић Јасминка

Љубинковић Бранислав

Станишић Срђана (Ћалић Дејана)

Раниловић Милена

Сушић Ивана

Јовановић Тончев Мелита

6. Презентација школе 1. Израда презентација и пратећег промотивног материјала

2. Осмишљавање и реализација промотивних активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Јевтић Сандра-координатор

Јевремовић Урош

Димитријевић Маријан

Станковић Иван

Пилиповић Јелена

Раца Огњен

Белоица Губенко Снежана

Поповић Викторија

Марчетић Ђурђица

Новичић Јулијана

Столески Љиљана

Ученици

7. Ажурирање сајта школе 1. Прикупљање садржаја за сајт

2. Постављање садржаја на сајт

3. Ажурирање сајта

4. Сарадња са координаторима секција

5. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Димитријевић Маријан – координатор

Лекић Мира

Јевремовић Урош

Цонић Јелена

8. Културне и јавне активности школе 1. Осмишљавање културних и јавних активности

2. Организација културних и јавних активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Живојиновић Јелена – координатор

Станишић Срђана (Ћалић Дејана)

Јочић Бранка

Мучибабић  Милица

Љубинковић Бранислав

Јовичић Драгољуб

Мркић Јелена

9. Сарадња са локалном самоуправом, другим школама и социјалним партнерима 1. Иницирање сарадње

2. Осмишљавање активности

3. Организација догађаја/активности

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Маријановић Владимир – координатор

Муждека Милена

Жебељан Гордана

Павићевић Татјана

Бојовић Алекса

 

10. Организација екскурзија, излета, посета и сл. 1. Прикупљање понуда

2. Информисање ученика и родитеља

3. Организација посета

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Цонић Јелена – координатор

Павловић Татјана

Крстић Драгица

Новичић Митрић Вера

Представник Савета родитеља

Представник Ученичког парламента

11. Вођење летописа 1. Континуирана евиденција догађаја

2. Сарадња са координаторима

3. Ажурирање евиденције

4. Писање извештаја

Ранковић Николић Јелена – координатор

Маринковић Даниела

12. Ученички парламент 1. Избор представника/ученика

2. Организација и координација ученичких активности

3. Организација представљања активности свих Тимова и задужења наставника, делокруга рада управљачких органа школе

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Јевремовић Урош – координатор

Лукић Ана (Вулевић Ксенија)

Фујер Тамара

Трифуновић Сузана

Пецикоза Марина (Пилиповић Јелена)

Раца Огњен

 

13. Ваннаставне активности ученика 1. Анкетирање ученика

2. Планирање активности

3. Реализација активности

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

 

Костић Маријана– координатор

Шавија Марија

Марјановић Марија

Живковић Небојша

Јочић Бранка

Љубоја Милица

Тешић Александра

Руководиоци секција

14. Медијација 1. Анетирање и избор ученика

2. Организација обуке за ученике

3. Реализација радионица

4. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

 

Шалипур Стефан

Сретић Танасијевић Милица

Петровић Светлана

Маринковић Даниела

Чутурило Нада

15. Сарадња са Црвеним крстом и хуманитарни рад 1. Иницирање сарадње

2. Осмишљавање и реализација активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Томашевић Душица-кooрдинатор

Тешић Александра

Цонић Јелена

Митровић Весна

Поповић Викторија

Марјановић Марија

16. Безбедност и здравље на раду 1. Организација обуке

2. Праћење поштовања мера безбедности и здравља на раду

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Савић Бранислав – координатор

Гератовић Братислав

Џанић Игор

17. Реализација програма еколошке заштите животне средине и здравствене превенције 1. Иницирање сарадње са релевантним институцијама и организацијама

2. Реализација активности

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Поповић Валентина– координатор

Узелац Мира

Перовић Дијана

18.  

Унапређење и праћење коришћења наставних средстава у школи

 

1. Информисање наставника о расположивим наставним средствима у школи

2. Праћење коришћења наставних средстава у школи и предлози за унапређење

3. Координација рада свих чланова, делегирање задатака, писање извештаја

Драговић Драгана

Јевремовић Сашка

Матовић БаловићТамара

Брајер Весна

Павловић Јелена

Поповић Андрија

Јанков Весна

Танасковић Иванковић Јелена

Стојановић Александар

Шавија Марија

Станојевић Дамјан