|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |УписУпис

Упис ванредних ученика


Ванредни ученици могу да полажу и стекну звање за све образовне профиле:
 1. ТРГОВАЦ-I РАЗРЕД
 2. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
 3. ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
 4. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
УПИС У I РАЗРЕД ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА  је могућ за кандидате који имају завршену основну школу, који су старији од 17 година и који се налазе на Ранг листи Министарства просвете-Школска управа Београд. То значи да се кандидати пријављују школској управи на основу расписаног конкурса а уписују у школи са одговарајућом документацијом:
 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Сведочанство о завршеној основној школи
 3. Доказ о уплати школарине
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА  је образовање за други образовни профил у истом трајању без обзира на подручје рада. Упис у школу ради преквалификације може се вршити током школске године. Приликом уписа кандидат подноси:
 1. Сведочанство о завршеној средњој школи
 2. Диплома о завршеној средњој школи
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Доказ о уплати школарине
Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Наставничко веће школе решењем.

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА  је образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада. Упис у школу ради доквалификације може се вршити у току школске године. Ученик полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, испите из предмета који нису утврђени наставним планом и програмом и испит завршног разреда, које одреди Наставничко веће својим решењем. Приликом уписа кандидат подноси:
 1. Сведочанство I, II и III разреда трговачке школе-образовни профил Трговац
 2. Диплома о стеченом звању трговца
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Доказ о уплати школарине
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА –за образовни профил Тровински менаџер или Аранжер-декоратер у трговини траје годину дана а на упис имају право кандидати са завршеним следећим образовањем:
 • Четворогодишње средње образовање у области трговине или економије са најмање две године радног искуства на пословима трговине
 • Трогодишње средње образовање у области трговине са најмање три године радног искуства на пословима трговине
 • Четворогодишње или трогодишње средње образовање у другим подручјима рада,са најмање три године радног искуства на пословима трговине, уз полагање допунских испита из области трговине које одреди школа
Приликом уписа кандидат подноси:
 1. Диплома
 2. Сведочанство завршног разреда
 3. Извод из матичне књиге рођених или венчаних
 4. Потврда о радном стажу у трговини
 5. Доказ о уплати школарине

Трговачка школа 2010.