|  Почетна страна  |  Мапа сајта  |  Контакт  |

|     О нама     |     Организација     |     Упис     |     Такмичења     |     Новости     |     Јавне набавке     |ОрганизацијаОрганизација 

Ваннаставно особље


Радници за обављање послова руковоћења, стручни сарадници, административно-финансијски радници и помоћно-техничко особље Трговачке школе


Лекић Мира Директор
Костић Зорица помоћник директора
Димитријевић Маријан
помоћник директора
Јовановић Т. Мелита
организатор практичне наставе и наставе у блоку
Андоновић Оливера
психолог
Петровић Светлана
педагог
Димитријевић Јелена
библиотекар
Маркош Милка
библиотекар
Минић Љубица
секретар
Шекуларац Мирјана
шеф рачуноводства
Јеротијевић Зорица
административно-финансијски радник
Делач Маријана
административно-финансијски радник
Пижурица Наташа
референт за ванредне ученике
Крстић Александар
Техничар одржавања информационих сист. и технологија
Гератовић Братислав
домар
Петровић Јагода спремачица
Станојевић Славица спремачица
Николић Биљана спремачица
Ђорић Слађана
спремачица
Дурмић Марица спремачица
Савкић Вера спремачица
Мирковић Снежана спремачица
Грујић Гордана спремачица
Тепавчевић Миленаспремачица
Каплан Футуријеспремачица
Стевић Стана
спремачица

 Секретаријат Школе


Секретаријат Школе обавља следеће послове:
 • Усаглашавање нормативних аката (статута, правилника) са законима;
 • Техничке и стручне израде нацрта и израда нормативних аката као и текући управно-нормативни правни послови у школи;
 • Уредно вођење кадровске евиденције, чување документације запослених;
 • Сви послови везани за формирање кадровских досијеа у складу са законом;
 • Благовремено спровођење пријава и одјава радника;
 • Преузимање одговарајућих мера за спровођење разних врста конкурса;
 • Израда решења и других докумената везаних за радно-правни статус запослених;
 • Благовремено израда и спровођење одлука органа школе;
 • Израда уговора школе са трећим лицима;
 • Достављање захтева са документацијом ради добијања финансијских средстава од надлежних органа;
 • Старање да се јавне исправе школе издају на основу података унетих у евиденцију а у складу са законом;
 • Израда дупликата;
 • Издавање потврда за ученике и запослене;
 • Рад у EIS-у
 • Упис ванредних ученика, примање пријава за испите, и др.
 • Употреба и чување печата школе;
 • Обављање послова везаних за рад Школског одбора;
 • Предузимање мера за сређивање архиве из ранијих година;
 • Предузимање мера за уредно вођење матичних књига, деловодника, као и њихово коричење;
 • Благовремена претплата на стручне  часописе (Службени лист, Службени гласник);
 • Благовремена набавка материјала за пословање Секретаријата школе;
 • Успостављање евиденције о боловању и одсуству ваннаставног особља;
 • Старање о спровођењу санитарног прегледа запослених у школи.
Секретаријат Школе чине:
 • Минић Љубица, секретар Школе
 • Делач Маријана, референт за ученичка питања
 • Пижурица Наташа, референт за ванредне ученике

 Рачуноводство Школе


Рад рачуноводства заснива се на обавезама утврђеним Законом о рачуноводству, Статуту Школе, споразуму о основама и мерилима за распоређивања дохотка и зараде радника.

Извршаваће се све законске и друге обавезе из нормативних аката Школе. Усклађиваће се наш Правилник о раду књиговодства са Законом о рачуноводству. Редовно ће се водити евиденција о обуставама радника како то и закон налаже.

Сарађиваће се са органима Школе у циљу што ефикаснијег рада и рационалније поделе радних задатка сходно програму рада Школе и додељених средстава за рад.

Благовремено ће се израђивати периодични обрачуни и завршни рачун.

Израда финансијских извештаја и њихово достављање органу управљања Школе, служби образовања, Министарству просвете, Заводу за  статистику и др.

Стална сарадња са директором Школе у вези целокупног пословања.

Рачуноводство Школе чине:
 • Шекуларац Мирјана, шеф рачуноводства
 • Јеротијевић Зорица, благајник

   Врх стране  

Трговачка школа 2010.